Zmiana limitu jednorazowej amortyzacji – fakty

utworzone przez | lut 21, 2018 | 0 komentarzy

Od 1 stycznia 2018 r. znacząco wzrósł limit tzw. jednorazowej amortyzacji z 3500 zł do 10 000 zł. Dotychczasowy limit 3.500 zł, który umożliwiał zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego do kosztów podatkowych nie był zmieniany od 2000 r., a zatem aż 17 lat. Należy zauważyć, że w tym okresie skumulowana inflacja wyniosła około 42%. Podwyższenie tego limitu do 10.000 zł, a zatem powyżej czynnika inflacji, ma więc stanowić zachętę dla przedsiębiorców do nowych inwestycji w środki trwałe.

Dotychczas prawo do jednorazowej amortyzacji miały tylko dwie grupy przedsiębiorców: podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy. Jej limit wynosi 50.000 euro w skali roku i stanowi pomoc de minimis. W wyniku nowelizacji, z dniem 12 sierpnia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe uregulowania dodane odpowiednio w art. 22 ust. 1s i art. 22k ust. 14-21 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1zd i art. 16k ust. 14-21 ustawy o CIT.

Zgodnie z tymi przepisami podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, u którego nakłady na środki trwałe w danym roku wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Mogłoby się wydawać, że ta zmiana nie powinna nastręczać większych trudności księgowym czy przedsiębiorcom, mimo tego w nowym roku pojawiło się dużo pytań i wątpliwości związanych z limitem jednorazowej amortyzacji.

Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji – kilka faktów

  • Nowelizacja ustawy dotyczy wszystkich podatników, a więc podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • Amortyzacja jednorazowa w praktyce oznacza możliwość bezpośredniego ujęcia wartości środka trwałego jednorazowo w koszty w miesiącu nabycia, bez konieczności stosowania wieloletniej amortyzacji składnika majątku.
  • Wyższy próg obowiązuje dla składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 roku.
  • W stanie prawnym od 1 stycznia 2018 r. podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania będzie wyższa niż 10 000 zł.
  • W przypadku gdy wartość początkowa będzie równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Mogą również dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednią metodę amortyzacji i stawkę amortyzacji lub zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia do użytkowania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.
  • Jeżeli środki trwałe ulegną ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków należy powiększyć o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Jeżeli wydatki na ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji nie przekroczą od 1 stycznia 2018 r. limitu 10 000 zł będą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu (kwartale) ich poniesienia.

Bezpośrednie zaliczenie zakupu do kosztów może poprawić płynność finansową firmy, ponieważ od razu wpływa na obniżenie zobowiązania podatkowego, powinno więc wpłynąć na wzrost inwestycji w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawa prawna:

  • 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)
  • 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 oraz art. 16k ust. 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.)
  • 11 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)
Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!