Zakładanie działalności gospodarczej

utworzone przez | kwi 24, 2018 | 0 komentarzy

Złożenie formalnego wniosku o założenie działalności gospodarczej to niezbędny krok przy otwieraniu własnej firmy. Każda osoba, która chce otworzyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, musi najpierw złożyć wniosek o dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Cały proces zakładania działalności jest obecnie bardzo prosty i można go przeprowadzić praktycznie bez wychodzenia z domu. Jeśli zastanawiasz się nad założeniem swojej firmy, ale nie wiesz jakie dokumenty i w jakich terminach musisz złożyć oraz do jakich urzędów się udać, przeczytaj ten artykuł. Postaram się krok po kroku wskazać informacje istotne dla przyszłego przedsiębiorcy.

 

Proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 

Zgodnie z zapisami w artykule 14 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pierwszym krokiem podczas zakładania działalności gospodarczej jest jej rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności, w Polsce nie ma więc możliwości otwarcia firmy „wstecz”. Przyszły przedsiębiorca ma też możliwość złożenia wniosku wcześniej i określenia w nim daty planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej późniejszej, niż dzień złożenia wniosku.

 

Dostępne formy składania wniosków w CEIDG

 

Proces zakładania działalności gospodarczej może być przeprowadzony na kilka różnych sposobów, w zależności od naszych zasobów czy preferencji. Niezależnie jednak od wyboru, rejestracja w CEIDG zawsze jest wolna od opłat.

 

W jaki sposób można obecnie założyć własną firmę?

 

 • elektroniczne przez Internet – w tym celu wystarczy wejść na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/. Za pośrednictwem strony możliwe jest wypełnienie wniosku CEIDG-1 przez Internet, wybierając na stronie głównej opcję „Złóż wniosek CEIDG”. Dodatkowo jeśli przyszły przedsiębiorca posiada certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany ePUAP, będzie mógł ten wniosek potwierdzić bez wychodzenia z domu. W przeciwnym przypadku obowiązuje termin 7 dni, aby udać się do najbliższego urzędu miasta lub gminy i potwierdzić wypełniony wniosek. W sytuacji niedopełnienia obowiązku w terminie, wniosek zostanie anulowany bez żadnych konsekwencji;
 • osobiście składając druk CEIDG-1 w formie papierowej w odpowiednim urzędzie. Jeśli przedsiębiorca ma trudności z wypełnieniem wniosku, może liczyć na pomoc pracowników odpowiedniej komórki do spraw rejestracji działalności gospodarczej. Po podaniu wszystkim niezbędnych do założenia działalności gospodarczej danych pracownicy wypełnią wniosek online (analogicznie jak w pierwszym podpunkcie) i po jego podpisaniu przez przedsiębiorcę działalność będzie założona;
 • pocztą, przesyłając wniosek CEIDG listem poleconym wraz z podpisem notarialnie potwierdzonym;
 • za pośrednictwem pełnomocnika – dzięki możliwości ustanowienia pełnomocnika do celów rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpis może być dokonany za pośrednictwem osoby trzeciej. Może to być znajomy, ktoś z rodziny, księgowa czy jakakolwiek inna osoba dorosła, która zostanie umocowana do tej czynności przez przyszłego przedsiębiorcę. Obecnie w każdym urzędzie miasta lub gminy dostępne są wzory pełnomocnictw do celów CEIDG, które umożliwiają otwarcie firmy za pośrednictwem pełnomocnika;
 • telefonicznie – od stycznia 2017 r. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców udostępniając publicznie możliwość otwarcia firmy przez telefon przy pomocy konsultanta. Telefoniczna rejestracja działalności gospodarczej jest dostępna pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Po rozmowie z konsultantem przedsiębiorca otrzymuje SMS z kodem (numerem wniosku), a następnie z tym numerem udaje się do najbliższego urzędu miasta lub gminy. Nie zawsze jednak konieczna będzie osobista wizyta, gdyż procedurę rejestracji firmy można dokończyć również elektronicznie, po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 1. Po podpisaniu wniosku działalność gospodarcza jest założona;
 • za pośrednictwem banku – od stycznia 2018 roku wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną. Jako pierwszy, usługę zaoferował bank PKO BP (serwis iPKO), a w chwili obecnej usługa jest oferowana również przez inne banki (m.in. mBank). Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i bez konieczności wizyty w urzędzie. Rejestracja firmy przez bank zawsze jest bezpłatna.

 

Jakie dane należy przygotować do wniosku CEIDG-1?

 

Do założenia działalności gospodarczej są niezbędne m.in. wszystkie podstawowe dane identyfikacyjne przyszłego przedsiębiorcy, jak i dane dla celów urzędowych. Należą do nich:

 • nazwa firmy,
 • rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej wg kodów PKD,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL oraz miejsce urodzenia,
 • numer NIP jeśli został nadany,
 • imiona rodziców,
 • adres zamieszkania,
 • główne miejsce wykonywania działalności,
 • adres zameldowania na stałe miejsce pobytu,
 • właściwy urząd skarbowy (zawsze ze względu na miejsce zamieszkania),
 • forma opodatkowania,
 • forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie, kwartalnie),
 • dane na temat małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • dane podmiotu prowadzącego obsługę rachunkową, jeśli taki został wybrany,
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • dane na potrzeby ubezpieczenia społecznego (przynależność do ZUS lub KRUS).

 

Jaką formę opodatkowania wybrać?

 

Przyszły przedsiębiorca wypełniając druk CEIDG-1 musi określić, jaką formę opodatkowania działalności wybiera. Nie jest to jednak decyzja, która jest niezmienna przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż praktycznie co roku można zmienić formę opodatkowania na kolejny rok podatkowy.

 

W tym celu wystarczy złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Należy jedynie pamiętać, żeby oświadczenie zostało złożone w terminie do 20 stycznia danego roku. W przeciwnym przypadku automatycznie działalność jest opodatkowana na takich samych zasadach, jak w roku ubiegłym.

 

Obecnie do wyboru mamy cztery podstawowe formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej:

 

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

 

Rozliczenie według zasad ogólnych, to rozwiązanie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. W pozostałych przypadkach odpowiednie ustawy określają szereg wyłączeń. Każdy przedsiębiorca musi indywidualnie podejść do tematu i w odniesieniu do rodzaju działalności wybrać rozwiązanie dostępne i najbardziej korzystne dla siebie.

 

W celu uzyskania porady, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla danego rodzaju działalności, można udać się do biura rachunkowego lub skorzystać z opcji kontaktu za pośrednictwem naszej strony.

 

Inne zgłoszenia przedsiębiorcy

 

Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, zazwyczaj podlega pod powszechny obowiązek ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Już po złożeniu wniosku CEIDG-1 dane z tego formularza przekazywane są do ZUS. Na ich podstawie ZUS sporządza zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej).

 

Niezależnie jednak od tego zgłoszenia nowy przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić się do ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

 

Od 20 maja 2017 roku przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia do ZUS wraz z wnioskiem o rejestrację działalności gospodarczej (CEIDG-1). Za pośrednictwem CEIDG można złożyć następujące dokumenty:

 

 • ZUS ZUA – na którym można zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany,
 • ZUS ZZA – na którym można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany,
 • ZUS ZCNA – na którym można zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować,
 • ZUS ZIUA – na którym można zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych,
 • ZUS ZWUA – na którym można wyrejestrować siebie z ubezpieczeń.

 

Oprócz zgłoszenia do ZUS osoby, chcące być czynnymi podatnikami podatku VAT lub zobligowane do tego z mocy z prawa, muszą złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Osoby, które dobrowolnie rezygnują ze zwolnienia z VAT mogą dokonać zgłoszenia w dowolnym momencie po rozpoczęciu działalności gospodarczej, nigdy jednak z datą wsteczną. Natomiast osoby, świadczące usługi „wymuszające” konieczność bycia VAT- owcem, zgłoszenia do VAT powinny niezwłocznie po otwarciu działalności gospodarczej (przed dokonaniem pierwszej sprzedaży).

 

Kto musi zgłosić się do VAT?

 

Zgodnie z brzmieniem art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek zgłoszenia się do VAT bez możliwości korzystania ze zwolnienia ciąży między innymi na podatnikach :

 

 • dokonujących sprzedaży wyrobów (złom) z metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna) lub z udziałem tych metali,
 • sprzedających towary opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyłączeniem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji),
  dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
 • świadczących usługi : prawnicze, doradcze, jubilerskie,
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

 

Proces rejestracji działalności gospodarczej obecnie się odbywa się w systemie „jednego okienka” i może być przeprowadzony bez wychodzenia z domu. Jedynie w przypadku zgłoszenia do VAT należy osobno wysłać lub dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

 

Ponadto nowe firmy założone po 30 kwietnia 2018 mogą skorzystać z ulgi na start, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Od 30 kwietnia 2018 roku zaczynają również obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Działalność nierejestrowana

 

Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań, w tym również tzw. działalność nierejestrowaną, czyli brak obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w przypadku, gdy miesięczny przychód z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 roku – 1050 zł). Nowi przedsiębiorcy mają więc wiele nowych możliwości, mających zwiększyć ilość zakładanych firm.

 

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!