Wybór optymalnej formy opodatkowania

utworzone przez | sie 23, 2018 | 0 komentarzy

Skala podatkowa (zasady ogólne), podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa? Która forma opodatkowania jest najbardziej korzystna dla Twojej firmy? Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, musisz dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór ten jest istotny, gdyż nie tylko wpływa na wielkość podatku, ale także na sposób i rodzaj prowadzenia ewidencji księgowych i często pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w ciągu roku.

Zasady ogólne

Zasady ogólne stanowi najczęściej stosowaną przez przedsiębiorców formę opodatkowania. Polega na opodatkowaniu dochodu (przychody – koszty) według dwustopniowej skali, zgodnie z ustawą o PIT:

– dochód do 85 528 zł – 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł,

– dochód powyżej 85 528 zł – (15 395 zł 04 gr + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł) minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.

Obowiązki podatnika

Do obowiązków podatnika wybierającego taką formę opodatkowania jest prowadzenie określonych ewidencji księgowych:

– podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe,

– ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencja przebiegu pojazdu,

– inne ewidencje nie wymienione w ustawie o PIT, a wskazane w odrębnych przepisach.

Zeznania roczne i rozliczenia okresowe

Zeznanie roczne PIT-36 podatnik składa po zakończeniu roku podatkowego w odpowiednim urzędzie skarbowym do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Zaliczki na podatek dochodowy można opłacać miesięcznie lub kwartalnie.  Przy czym kwartalna forma rozliczeń przysługuje tylko przedsiębiorcom rozpoczynającą swoją działalność oraz małym podatnikom.

Zalety i wady

Do zalet tej formy opodatkowania należą ulgi i preferencje, z których mogą skorzystać podatnicy wybierający tą formę opodatkowania m.in.: wspólne rozliczenie z małżonkiem, możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty uzyskania przychodów, możliwość odliczenia ulgi na dzieci i innych ulg podatkowych. Wadą jest natomiast próg dochodowy, po przekroczeniu którego podatnik zmuszony jest do zapłacenia podatku według stawki 32%.

Podatek liniowy

W przypadku wyboru opodatkowania podatkiem liniowym przedsiębiorca opodatkowuje swój dochód jedną stawką podatku (19%) bez względu na jego wysokość. Jest on więc dobrym wyborem dla podatników osiągających wysokie dochody, przekraczające 85 528 zł rocznie.

Zeznania roczne i rozliczenia okresowe – kiedy składać?

Zeznanie roczne PIT-36L podatnik składa po zakończeniu roku podatkowego do 30 kwietnia, czyli tak samo jak w przypadku skali podatkowej. Zaliczki na podatek dochodowy również można opłacać miesięcznie lub kwartalnie.

Zalety i wady

Do zalet należy  niewątpliwie jedna stawka podatku, która jest niezależna od osiągniętego dochodu. Wadą tej formy opodatkowania z kolei jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych,  z których korzystają podatnicy rozliczający się według skali.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z prostszych form opodatkowania, jednak nie wszyscy mogą z niego korzystać. Z ryczałtu nie można korzystać, gdy przychody z działalności osiągnęły w poprzednim roku równowartość co najmniej 250 000 euro. Ograniczenia dotyczą także szeregu rodzajów działalności które są ustawowo wyłączone z ryczałtu (art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym):

– prowadzenie aptek,

– działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

– działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

– działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

– prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy,

– świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

– wyroby objęte akcyzą z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałtowcem może zostać podatnik rozpoczynający działalność bez względu na wielkość przychodów. Warunkiem jest jednak równoczesne niekorzystanie z karty podatkowej.

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu wynoszą 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% oraz 10% odpowiednio do danego rodzaju przychodu. Zryczałtowany podatek obliczany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów.

Obowiązki podatnika

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów oraz m.in. posiadania i przechowywania dowodów zakupu, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz sporządzenia na koniec każdego roku remanentu posiadanych towarów handlowych i materiałów.

Zeznania roczne i zaliczki miesięczne

Ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej lub w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik nie przekroczy kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro. Zeznanie roczne PIT-28 wraz z zaliczką miesięczną za grudzień składa się do 31 stycznia roku kolejnego.

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej  

Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej  mogą płacić podatnicy prowadzący działalność określoną w ustawie o ryczałtowanym podatku dochodowym (art.23.1.) jest  to m.in.  działalność usługowa i wytwórcza, usługowa w zakresie handlu detalicznego, gastronomiczna, w wolnych zawodach, polegająca na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

W odróżnieniu od innych form opodatkowania, opodatkowanie kartą podatkową polega na przekazywaniu skarbówce stałej kwoty podatku. Jego wysokość ustalana jest w drodze decyzji ustalającej i zależy m.in. od rodzaju wykonywanego zawodu, wielkości zatrudnienia i liczby mieszkańców w miejscowości, w której wykonywana jest działalność, czy nawet wieku podatnika

Obowiązki podatnika

W przypadku opodatkowania kartą podatkową, przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych czy składania zeznań podatkowych. Ważne jest wyłącznie prowadzenie ewidencji zatrudnienia. Podatnik zobowiązany jest również do wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta, rozliczania zaliczek na podatek oraz składek ZUS od przychodów zatrudnionych pracowników.

Podatek

Podatek należy zapłacić w formie karty podatkowej do 7-ego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień podatek należy wpłacić do 28 grudnia). Podatnik zobowiązany jest także do złożenia rocznej deklaracji za poprzedni rok podatkowy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty w danym roku (formularz  PIT-16A do 31 stycznia).

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!