Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

utworzone przez | gru 20, 2022 | 0 komentarzy

Od 8 grudnia 2022 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność weryfikacji dotychczasowych kontraktów oraz większe ryzyko kontroli przez urzędników państwowych. Nowe uregulowania znacząco upraszczają również sposób naliczania administracyjnych kar pieniężnych. Kogo dotyczą zmiany w ustawie o terminach płatności? Jakie są to zmiany i od kiedy stosuje się ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Kogo dotyczą zmiany w ustawie o terminach zapłaty?

Ustawa o terminach płatności zwana również o zatorach płatniczych dotyczy w sumie 6 grup podmiotów oraz przedsiębiorstw:

  • przedsiębiorcy,
  • działalność nieewidencjonowana,
  • podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • oddziały i przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorców,
  • przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stanowi, że jej przepisy stosuje się pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami. Oznacza to, że wszystkie strony transakcji handlowej muszą należeć do którejś z grup powyższego katalogu.

Jakie zmiany w ustawie?

Przepisy nowej ustawy o transakcjach handlowych i terminach ich płatności obowiązującej od 2020 roku przewidują rozwiązania mające na celu eliminację nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela. Nowelizacja przepisów ustawy przyniosła nie tylko zmiany w terminach zapłaty za transakcje handlowe, ale także nowe odsetki ustawowe za opóźnienia.

W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym odsetki będą wynosić wysokość równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych bez zmian do stanu dotychczasowego. W przypadku transakcji handlowych w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym odsetki będą wynosić wysokość równej sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych – aktualnie będzie to więc 11,5%. W nowelizacji ustawy doprecyzowano i uzupełniono katalog praktyk rażąco nieuczciwych wobec wierzyciela. Określono także nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Znowelizowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zawiera informację o tym, że terminy płatności będą zależały od tego, jakie podmioty będą uczestniczyć w transakcji. Zdecydowanie najbardziej zaostrzają się warunki stosowania wydłużonych terminów płatności:

  • jeśli wierzycielem jest dużego przedsiębiorcy jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, maksymalny termin płatności będzie wynosił 60 dni,
  • jeśli dłużnikiem jest podmiot publiczny to maksymalny termin płatności będzie wynosił 30 dni, a w przypadku podmiotów leczniczych 60 dni,
  • pomiędzy pozostałymi podmiotami gospodarczymi, co do zasady, termin płatności będzie mógł być dłuższy niż 60 dni, pod warunkiem że nie będzie to rażąco nieuczciwe względem wierzyciela.

Od kiedy stosujemy ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Wraz z początkiem 2023 roku wchodzą nowe przepisy ustawy z 4 listopada 2022 roku, która znowelizowała przepisy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Niektóre z przepisów zostały wprowadzone już w ubiegłym roku – 8 grudnia 2022 roku. Pozostałe zaczną obowiązywać od 24 stycznia 2023 roku.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!