Ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym za 2019

utworzone przez | lut 22, 2020 | 0 komentarzy

W 2020 roku zmienił się termin składania zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019. Obecnie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku dla każdego zeznania rocznego z wyłączeniem PIT-28, który należy złożyć w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. Wraz ze zmianą terminu składania rozliczenia rocznego zmienił się nieco zakres możliwych do zastosowania ulg i odliczeń, z których możemy skorzystać. W ramach ulg podatkowych możemy dokonać dwóch rodzajów odliczeń – odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku.

Odliczenia od podatku

Korzystając z możliwości odliczenia od podatku wskazanych ustawą o PIT ulg możemy znacząco obniżyć podatek do zapłaty z tytułu rozliczenia rocznego. Poniżej przedstawiam możliwe do odliczenia ulgi podatkowe:

– ulga prorodzinna, czyli zdecydowanie najpopularniejsza wśród podatników posiadających dzieci

Maksymalna wysokość odliczenia wynosi 1112,04 rocznie na jedno dziecko, w stosunku do którego podatnik w danym roku podatkowym wykonywał władze rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji zawartej ze starostą. Niestety, u ulgi nie skorzystamy, jeśli nie pozostawaliśmy przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a nasze dochody przekraczają 56 000. Wyjątek od tej reguły stanowi podatnik samotnie wychowujący małoletnie dziecko, dla którego limit dochodów wynosi 112.000 zł, podobnie jak w przypadku podatnika pozostającego przez pełny rok w związku małżeńskim – tu jednak liczymy łącznie dochody podatnika i jego małżonka. Limit dochodów nie obowiązuje na 2 i każde kolejne dziecko, co więcej odliczenie na 3 dziecko wynosi już 2000,04 zł, a na 4 i kolejne 2700 zł rocznie. Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy spełniający powyższe wymogi, którzy rozliczają się na PIT-37 oraz PIT-36. Przedsiębiorcy opodatkowani  podatkiem liniowym, ryczałtem czy kartą podatkową nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej na formularzach PIT-28, PIT-36L oraz PIT-16A, jednak jeśli oprócz któregoś z wymienionych źródeł osiągają przychody opodatkowane według zasad ogólnych, to na PIT-37 lub PIT-36 mogą odliczyć ulgę na dzieci. W celu uzyskania ulgi należy wypełnić druk PIT/O, podając numer PESEL lub imię i nazwisko wraz z datą urodzenia dziecka.

– składki zdrowotne zapłacone z danym roku podatkowym

Obliczony podatek do zapłaty można pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru, czyli w części podlegającej odliczeniu. Odliczeniu nie podlega 1,25% podstawy wymiaru, czyli różnica pomiędzy 9% składki pobranej a 7,75% podlegającej odliczeniu. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36) oraz opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), jak i kartą podatkową (PIT-16A). Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu na podstawie w PIT-11, przekazanym przez pracodawcę czy Zleceniodawcę.

– ulga abolicyjna za pracę za granicą

Ulga dotyczy osób osiągających dochody za granicą i odliczana jest od podatku, zatem może ona spowodować nawet wyzerowanie podatku do zapłaty. Sama kwota odliczenia będzie równa temu, co zaoszczędzilibyśmy, gdyby w miejsce opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, zastosować metodę wyłączenia z progresją, ulga dotyczy więc rozliczenia przy zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia. Aby sprawdzić, która metoda ma zastosowanie do danego kraju, należy sięgnąć do zapisów zawartych w umowie międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a tym krajem.

Odliczenia od dochodu

Odliczenie od dochodu bardzo często jest bardziej korzystne niż odliczenie od podatku, ponieważ można dzięki niemu przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej np. z przedziału 32% do 17%, co daje olbrzymie oszczędności podatkowe.

– ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna jest nowym odliczeniem, z którego po raz pierwszy będzie można skorzystać w deklaracji składanej za 2019 rok. Ulga obejmie odliczenie wydatków poniesionych w danym roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.  Maksymalne odliczenie w ramach ulgi wynosi 53.000 zł, a wymagany dokument do skorzystania z ulgi to faktura VAT (od podatników VAT czynnych). Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku, wypełniając załącznik PIT/O. Z rozliczenia skorzystają osoby, rozliczające się na formularzach PIT-36, PIT-28, PIT-36L.

– wpłaty na IKZE       

Odliczenie z tytułu wpłat na konto emerytalne funkcjonuje już od dawna, a odliczeniu podlega wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5.718 zł. Do rozliczenia ulgi niezbędny jest dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek oraz wypełnienie załącznika PIT/O.  Odliczenie przysługuje przy składaniu formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-28 i PIT-36L.

– ulga na badanie i rozwój      

Odliczeniu w ramach ulgi na badanie i rozwój podlega 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi. Warunkiem do skorzystania z ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, potwierdzone ewidencją kosztów kwalifikowanych oraz dowodami  ich poniesienia wraz z wypełnieniem załącznika PIT/BR. Z odliczenia można skorzystać, rozliczając się na PIT-36 lub PIT-36L.

– składki ZUS zapłacone w danym roku podatkowym

Obliczony dochód można zmniejszyć o wartość zapłaconych lub pobranych składek w danym roku składek ZUS. Odliczeniu podlega pełna wartość składek. Z tego typu odliczenia mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (PIT-36) oraz opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L) i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28. Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek społecznych na podstawie w PIT-11, przekazanym przez pracodawcę czy Zleceniodawcę i odliczają składki w PIT-37.

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń          

Jeśli zwróciliśmy nienależnie pobrane świadczenia, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, mamy prawo do ich odliczenia od dochodu. Odliczeniu podlega kwota zwrotu łącznie z podatkiem na podstawie dowodu zwrotu świadczeń oraz wypełniając załącznik  PIT/O. Z odliczenia można skorzystać, składając      PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

– ulga na leki  

Ulga przysługuje osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi, ponoszącemu koszty zakupu leków. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek. Odliczeniu podlega różnica pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Chęć skorzystania z ulgi wskazujemy, wypełniając załącznik PIT/O przy składaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 – ulga rehabilitacyjna            

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zgodnie z art. 26 ust. 7a  ustawy o PIT za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (do kwoty 2280 zł);

8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego (do kwoty 2280 zł);

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

12) leki – zgodnie z opisem powyżej;

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego;

b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;

14) używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z rehabilitacją oraz z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej (do kwoty 2280 zł);

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym;

b) w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostawały w danym roku roku osoby niepełnosprawne (gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, tj. kwoty 13 200 w 2019 roku). Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie dowodu poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków w przypadku wydatków limitowanych związanych z opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymaniem psa asystującego czy używaniem samochodu osobowego. Chęć skorzystania w ulgi wskazuje się analogicznie jak w przypadku ulgi na leki.

 – darowizny przekazane w danym roku podatkowym

Co do zasady dokonanych darowizn nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Część z nich może natomiast zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o PIT można odliczyć darowizny przekazane na cele:

1) charytatywno – opiekuńcze Kościołów – odliczeniu podlega do 100% dochodu podatnika na podstawie dowolnego dokumentu (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) i potwierdzenia realizacji celu przez Kościół (w terminie 2 lat);

2) darowizny na cele kultu religijnego – odliczeniu podlega do 6% dochodu podatnika na podstawie dowolnego dokumentu (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia);

3) darowizny na organizacje społeczne mające status organizacji pożytku publicznego – odliczeniu podlega do 6% dochodu podatnika         na podstawie dowolnego dokumentu (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia);

4) darowizny na cele krwiodawstwa – odliczeniu podlega do 6% dochodu podatnika na podstawie potwierdzenia ze stacji krwiodawstwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę;

5) darowizna na cele edukacji zawodowej – odliczeniu podlega do 6% dochodu podatnika na podstawie umowy darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) wyłącznie dla szkół prowadzących szczególny profil edukacji.   

Wszystkie wymienione darowizny podlegają odliczeniu poprzez wypełnienie załącznika PIT/O do deklaracji PIT-36, PIT-37 czy PIT-28.

– ulga na Internet

Odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulga na internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Ulga na internet może zostać odliczona na załączniku PIT/O przez podatników rozliczających się na PIT-28, PIT-37 lub PIT-36 na podstawie potwierdzenia dowolnego dokumentu (kto, komu, ile, za co zapłacił).

– odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych

Podatnik, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę. Stratę można odliczyć w wysokości maksymalnie 50% w jednym rozliczeniu dla strat z 2018 i lat wcześniejszych, a dla straty powstałej od 2019 roku można ją rozliczyć jednorazowo w wysokości 100% (o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł). Straty podatkowe można odliczać w formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

– ulga bez PIT dla młodych do 26 roku

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Jeśli pracodawca od sierpnia 2019 roku pobierał podatek pomimo nieukończenia 26 roku życia, można go odzyskać w PIT rocznym.

Jak widać, możliwości pomniejszenia dochodu czy podatku jest bardzo dużo. Część z nich funkcjonuje już od dawna w niezmienione formie, część została nieznacznie zmieniona, a kilka z nich stanowi zupełną nowość w rozliczeniu za 2019 rok. Niezależnie od tego, warto znać ich zakres i zasady stosowania, aby móc wykorzystać możliwości optymalizacji swojego zeznania podatkowego.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!