Rozwiązania dla Przedsiębiorców w obliczu epidemii koronawirusa

utworzone przez | mar 21, 2020 | 0 komentarzy

Negatywne skutki wpływu epidemii na gospodarkę i dla polskich przedsiębiorców oraz ich pracowników już teraz są widoczne. Niestety prace nad jej wsparciem w okresie epidemii wciąż trwają, ale z racji wielu pytań z Państwa strony chcielibyśmy przedstawić główne postulaty w ustawy antykryzysowej. Aktualne planowane działania rządu to m.in.:

– przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,
– przesunięcie terminu składania zeznań rocznych za 2019 rok na 31.05.2020,
– przesunięcie z 01.04 na 13.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do CRBR,
– zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm (dopłaty do odsetek z BGK, refinansowanie umów leasingowych dla firm z branży transportowej, 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.)

Poprawa płynności finansowej

1) odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

2) dopłaty do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

3) przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych.

4) wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

5) wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

6) czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

7) możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu koronawirusa.

8) większą elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej. Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

9) 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł. Pożyczki mogą być bezzwrotne po spełnieniu określonych warunków.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Rząd zaproponuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Postulowane są: skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

Postuluje się również dopłaty ze skarbu Państwa dla przedsiębiorców, którzy w dobie kryzysu utrzymają stanowisko pracy w stosunku 40/20/40 tj. pracodawca płaci 40% wynagrodzenia, pracownik godzi się na obniżenie pensji o 20%, pozostałe 40% dopłaca Państwo.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).
Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

UWAGA! W związku z przedłużeniem okresu zamknięcia placówek oświatowych, okres zasiłku również ma zostać wydłużony.

Inne przepisy prawa oraz działania ZUS, mające wspierać przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej:

1) umorzenie składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych na okres 3 miesięcy – ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w marcu 2020 w stosunku do lutego 2020 r. zmniejszą się o co najmniej 50%.

2) odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci w tej sytuacji odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. UWAGA! Należy przedstawić swoją sytuację majątkową i osobistą oraz uzasadnić, dlaczego i w jaki sposób epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na rozwój firmy.

3) umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Jakie działania na dziś mogą podjąć przedsiębiorcy prowadzący DG?

 1. Zawieszenie DG – tylko działalności bez Pracowników; Przedsiębiorca nie płacą składek ZUS, ale po 30 dniach Przedsiębiorca traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; po odwieszeniu DG obowiązuje 90-dniowy okres wyczekiwania w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; brak formalności, wystarczy złożyć wniosek do CEiDG zawierający datę zawieszenia.

 2. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia może skorzystać z trzech możliwości:

– zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny – np. z ubezpieczenia małżonki,
– zarejestrowanie się w urzędzie pracy i podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba bezrobotna – składkę opłaca wówczas urząd pracy, a jeżeli przedsiębiorca pobiera zasiłek dla bezrobotnych, będzie ona potrącana z jego dochodu,
– przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pisemnego wniosku złożonego w NFZ – składkę opłaca się od zdeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia.

 3. Zawieszenie DG nie zwalnia z obowiązku prowadzenia PKPiR

– w trakcie zawieszenia Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony od wydatków, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności (telekomunikacja, leasing, czynsz za najem itp.)

– zasiłek opiekuńczy dla Przedsiębiorcy – świadczenie wypłacane przez ZUS Przedsiębiorcom podlegającym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni; podczas zasiłku Przedsiębiorca nie może wykonywać usług.

Szerokie opracowanie tematu zawieszenia działalności znajduje się w materiał stron rządowych oraz ZUS:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/co-to-jest-zawiesznie-firmy-i-kiedy-mozna-to-zrobic

https://www.zus.pl/firmy/wyrejestrowanie-platnika/firmy/zawieszenie-dzialalnosci

Po wejściu przepisów w życie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!