Tarcza antykryzysowa podpisana przez Prezydenta

utworzone przez | kwi 1, 2020 | 0 komentarzy

Zgodnie z obietnicą Prezydent RP Andrzej Duda niezwłocznie po zakończeniu prac parlamentarnych, tj. w dniu 31 marca 2020 r. podpisał ustawy tworzące Tarczę Antykryzysową, mającą na celu wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników w okresie epidemii koronawirusa. Tarcza min. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych przez 3 miesiące z obowiązku płacenia składek ZUS , przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego. Poniżej przedstawiam możliwości zaproponowanie w Tarczy Antykryzysowej.

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i podwykonawców (art.15 zq)

Świadczenie postojoweprzysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług czy umowę o dzieło.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł.);

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Uwaga! Powyższe wymogi nie dotyczą osób rozliczających się w formie karty podatkowej i które  korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą (nie w formie karty podatkowej) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł).  Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia z VAT świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł (ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu).

Świadczenie w obu przypadkach nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. UWAGA! Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ważne!

Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku zainteresowanego.

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (umów zlecenia i o dzieł) świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.,
 • wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. 1300 zł
 • jeżeli zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanych COVID-19.

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w świadczenie w  wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych,

Analogicznie jak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczenie nie  będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. UWAGA! Świadczenie jest skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie z ZUS-u dla mikroprzedsiębiorstw  (art. 31 zo)

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie z ww. składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.Zwolnienie z tytułu składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

 • jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudnia do 9 pracowników);
 • nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych, tj. dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g) oraz ze świadczenia postojowego (art. 15zq);
 • osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. ok. 15 600 zł.

Uwaga! Ograniczenie ze względu na przychód dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Zwolnienie ze składek będzie obejmować :

 • składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • składki należne od 1.03.2020 r. do 31.05,20202 r. (3 miesiące -marzec, kwiecień, maj, co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r.
 • składki za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, i osoby z nimi współpracujące.

Ważne!

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Wniosek  o zwolnienie  z obowiązku  opłacania  składek  za  okres  od  dnia  1 marca  2020r.  do  dnia  31 maja  2020r.,  płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30czerwca 2020r.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15zf)

Pomoc dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkości firmy. Świadczenie pobierane jest przez 3 miesiące i wypłacanie jest w dwóch wariantach: jeżeli w przedsiębiorstwie występuje okres przestoju ekonomicznego lub spadek obrotów gospodarczych.

*Okres przestoju ekonomicznego jest to niewykonywanie pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

*Spadek obrotów gospodarczych przez który rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym (nie jest to brak wpływów np. z faktur)- występuje w dwóch wariantach:

 • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
 • nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca :

 • wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%,nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (czyli 2 600 zł. przy pełnym wymiarze)

W takiej sytuacji dofinansowanie do takiego wynagrodzenie wyniesie  do 50 proc. minimalnegowynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Ważne!

Przyznane świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcyprzypadających od daty złożenia wniosku.

Dopłata do wynagrodzeń przy zmniejszeniu wymiaru czasu pracy – przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy o:

 • 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy dofinansowane zostanie maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (czyli 2 452,27 zł.).

Porozumienie:

 • warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu.
 • porozumienie zawiera pracodawca oraz
 • związki zawodowe albo
 • przedstawiciele pracowników (jeżeli będzie trudność w dokonaniu wyboru mogą być przedstawiciele wybrani dla innych celów wynikających z k.p.).

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 k.p.

Ważne!

Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak zaległości podatkowych i składkowych: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Dofinansowanie przysługuje na:

 • pracownika – osobę fizyczną, które pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy;
 • zleceniobiorcę – osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • nakładcę – osobę zatrudnieniową na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • osobę która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Wyjątek stanowi pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną.

Dofinansowanie – utrzymanie miejsc pracy (art. 15 zzb)

Dofinasowanie będzie przyznawanie na podstawie zawartej umowy ze starostą dla przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników – na podtrzymanie miejsc pracy lub przedsiębiorcy będącemu osoba fizyczną niezatrudniającemu pracowników – na utrzymanie działalności.

Ważne!

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane w przypadku spadku obrotów rozumianych jako:

 • zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane w przypadku:

 • spadku obrotów rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

Dofinansowanie, w  przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników:

 • może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące
 • może być przyznane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom,
 • będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne(należnych zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorcy będącego pracodawcą),
 • nie będzie przysługiwało w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
 • będzie mogło zostać przyznane, gdy nastąpi spadek obrotów.

Spadek obrotów w  przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników

 • co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika,
 • co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest, iż przedsiębiorca musi utrzymać zatrudnienie pracowników przez okres otrzymywania świadczenia oraz jeszcze raz po tym okresie przez czas otrzymywania dofinansowania. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie w stanie utrzymać pracowników wówczas przedsiębiorca musi zwrócić całą kwotę. Kolejnym warunkami otrzymania zapomogi jest nie zaleganie ze składkami i podatkami do końca III kwartału 2019 roku oraz przedsiębiorstwo nie może mieć przesłanek do upadłości. Wniosek należy będzie składać do Powiatowego Urzędu Pracy w 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie – utrzymanie działalności (art. 15 zzc)

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników dofinansowanie będzie:

 • obejmowało część kosztów prowadzenia przez niego działalności;
 • przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące;
 • nie będzie przysługiwało w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych;

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotówwyniesie:

 • co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
 • co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Warunkami  otrzymania dofinansowania jest utrzymanie firmy przez okres pobierania świadczenia oraz jeszcze ten sam okres po zakończeniu pobierania świadczenia oraz cała kwota musi zostać wykorzystania w celach prowadzenia działalności. Podobnie jak wyżej, warunkiem jest też niezaleganie ze składkami i podatkami do końca III kwartału 2019 i brak przesłanek do upadłości.

Pożyczka do 5 tys. zł (art.15zzd)

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości do 5 000 zł. Jest ona bezzwrotna, jeżeli pracodawca nie zmniejszy wielkości zatrudnienia w przez 3 miesiące od momentu zaciągnięcia pożyczki w stosunku do dnia 29 lutego. Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We   wniosku   o pożyczkę  mikroprzedsiębiorca  oświadcza  ostanie  zatrudnienia  na  dzień  29lutego   2020r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi  w skali  roku  0,05 stopy  redyskonta  weksli  przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, czyli jest bardzo atrakcyjne. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada  Ministrów  może jednak  przedłużyć  okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, jeżeli przedsiębiorca nie zmniejszy wielkości zatrudnienia przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia w stosunku do 29 lutego 2020 roku ( należy prowadzić firmę przed 1 marca 2020)

Zwrot części wynagrodzeń pracowników dla NGO przy spadku dochodów z działalności statutowej (art. 15zze)

Kolejne świadczenie skierowane jest przede wszystkim w stronę fundacji. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym  mowa  w art.3ust.3   ustawy   z dnia   24 kwietnia   2003r.   o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku  przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. Wniosek składany jest do starosty. Podobnie jak w przypadku poprzednich świadczeń porównuje się 2 miesiące lub 60 dni i analogicznie porównuje się dany okres z tym samym okresem w roku poprzednim. Jeżeli odnotowano spadek na poziomie 30% wówczas państwo dopłaca 50%  do wynagrodzeń pracowników (nie więcej niż 50 % kwoty wynagrodzenia minimalnego), jeżeli nastąpił spadek o 50%, państwo dopłaca 70% dofinansowania (nie więcej niż 70% kwoty wynagrodzenia minimalnego), a jeżeli nastąpił spadek o 80% państwo dopłaca 90% dofinansowania, jednak nie więcej  niż 90% kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Możliwe zmiany organizacyjne i warunków umowy

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:

– Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku

– Zawarcie porozumienia wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy

– Zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami

Przez spadek obrotów gospodarczych, rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym (nie jest to brak wpływów za nieopłacone faktury):

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

Ważne

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego

 • Ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku:
 • dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych co najmniej 11 godzin),
 • tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w co najmniej 35 godzin).

Ważne

 • Pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami, a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku.
 • Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.

System równoważnego czasu / Mniej korzystne warunki

Dopuszczalne jest:

 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Porozumienie pracodawca zawiera się ze:

 • związkami zawodowymi albo
 • przedstawicielami pracowników (jeżeli będzie trudność w dokonaniu wyboru mogą być przedstawiciele wybrani dla innych celów wynikających z k.p.).

Ważne

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Zmiany podatkowe

 • termin na złożenie PIT rocznego dla osób fizycznych pozostaje bez zmian. Jest to 30 kwietnia 2020 r., jednak złożenie go do 31.05.2020 traktowane jest na równi ze złożeniem zeznania razem z tzw. czynnym żalem.

Art.15zzj. Złożenie  organowi  podatkowemu  zeznania  o wysokości  osiągniętego  dochodu  (poniesionej straty)  za  2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  zawiadomienia,  o którym  mowa  w art.16§4  ustawy z dnia 10września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z2020r. poz.19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

 • retrospektywne odroczenie straty- jeżeli przedsiębiorstwo w roku 2020 odnotuje stratę na poziomie 20 % w stosunku do roku 2019, wówczas stratę z 2020 roku można odliczyć od zysku z roku 2019 pod warunkiem, że strata nie przekroczy 5 mln zł;
 • zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku darowizny na rzecz walki z koronawirusem;
 • odroczenie terminu  wpłaty zaliczek za pracowników z podatku dochodowego do 1 czerwca 2020 r.;
 • przedłużenie terminu do 31 września dokumentacji cen transferowych.

Inne istotne zmiany

 • zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych

Pracodawcy zostali zwolnieni z realizacji obowiązku w zakresie badań:

 • okresowych wynikających z art. 229 § 2 k.p.
 • badań psychologicznych wynikających z art. 39j i 39k u.t.d. oraz art. 22b ust. 7 u.t.k.

Ważne!

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać badania w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu.

 • orzeczenie dot. świadczenia rehabilitacyjnego

Orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w okresie:

 • obowiązywania stanu epidemii albo
 • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z art. 18 ust. 2 u.ś.p. (Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 • orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła:

 • w terminie do 90 dni przed dniemwejścia w życie ustawy TA (w tym przypadku 9.12.2019 r.),

zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • nauka zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego (w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Pracodawca, w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

 • PPK

Przesunięto o pół roku terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. Termin zawarcia umowy o zarządzanie zostanie wydłużony z 24.04.2020r. do 27.10.2020r. z 24.04.2020r. do 27.10.2020r. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK z 11.05.2020r. do 10.11.2020r.

 • Cudzoziemcy – zezwolenia na pracę

Wprowadzonowydłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę) z mocy prawa, jak również wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu epidemii i następujących po nim 30 dni.

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!