Komu przysługuje ulga na dziecko?

utworzone przez | mar 19, 2023 | 0 komentarzy

Ulga prorodzinna, która nazywana jest także ulgą na dziecko, to najczęściej wybierane odliczenie podatkowe w rozliczeniu rocznym PIT. W zeznaniu podatkowym za 2022 rok możliwe jest nie tylko odliczenie tej ulgi, ale istnieje również możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie dochody nie pozwoliły na skorzystanie z niej. Zeszłoroczne zasady ulgi prorodzinnej nie uległy zmianie.

Czym jest ulga na dziecko i kto może z niej skorzystać?

Ulga prorodzinna ma na celu odciążyć finansowo rodziców i zachęcać do powiększania rodziny. Z ulgi na dziecko w 2023 za 2022 rok skorzystają rodzice sprawujący władzę rodzicielską. Ponadto dotyczy ona również opiekunów prawnych dziecka, ale tylko w przypadku, gdy dziecko z nimi mieszka oraz rodziców zastępczych. Co istotne, z odliczenia ulgi nie mogą skorzystać rodzice, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, których dzieci:

 • są małoletnie,
 • otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
 • nie ukończyły 25. roku życia, uczą się lub studiują – jeśli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych od 12-krotności kwoty renty socjalnej.

Odliczenie ulgi na dzieci dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni skorzystać z ulgi prorodzinnej w ustalonych przez siebie proporcjach.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przysługiwała nam ulga na dziecko?

W przypadku ulgi na pełnoletnie dziecko jednym z warunków jest nauka przez nie w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może edukować się w szkołach, które wymienione są w przepisach regulujących system oświatowy, przepisach o szkolnictwie wyższym lub ustawie o systemie oświaty. Ponadto dotyczy także dzieci uczących się w placówkach, które zostały określone w przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązującym innym niż w Polsce kraju, w tym na studiach wieczorowych, doktoranckich, zaocznych i eksternistycznych.
Warto także dodać, że obowiązują limity dochodów. Zasady ich dotyczące określają, że z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej i rozliczają PITy na formularzach PIT-36 i PIT-37. Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadzie podatku liniowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Nie mogą z niej skorzystać także osoby opodatkowane podatkiem ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.

Czy ulga przysługuje również rodzicom samotnie wychowującym dzieci?

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci kwota dochodu rodzica, opiekuna prawnego oraz rodziny zastępczej nie powinna przekraczać 112 tysięcy złotych. Wysokość tej kwoty ma także odniesienie do osób, które rozwiodły się w ciągu roku i zyskały status osoby rozwiedzionej.

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna rozliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym. Rodzice muszą podać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Co istotne na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej podatnicy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów mających na celu ustalenie prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, między innymi:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą powiatowym,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Jak wygląda wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko oraz jak ją obliczyć?

Ulga na dzieci zależna jest od liczby ich posiadania i przysługuje ona obojgu małżonkom łącznie:

 • jedno dziecko — miesięczna ulga na dziecko wynosi 92,67 zł, pod warunkiem że roczny dochód podatnika nie wynosi 56 tys. zł lub 112 tys. zł w przypadku obojga rodziców,
 • dwoje dzieci — miesięczna ulga wynosi 92,67 zł na każde dziecko, czyli 185,34 zł, co w ciągu roku daje po 1112,04 zł i 2224,08 zł na oboje dzieci,
 • troje dzieci — miesięczna ulga wynosi na pierwszą dwójkę po 92,67 zł, natomiast na trzecie dziecko 166,67 zł,
 • każde kolejne dziecko — miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne po 225 zł.
Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!