Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

utworzone przez | lip 5, 2023 | 0 komentarzy

W ostatnim czasie w polskim porządku prawnym pojawił się nowy podmiot, jakim jest fundacja rodzinna. Fundacja rodzinna to jedna z form organizacji majątku i zabezpieczenia przyszłości dla rodziny. Jest to instytucja prawna, która umożliwia przekazanie pewnych aktywów i zasobów finansowych na rzecz członków rodziny w sposób zorganizowany i chroniący przed różnymi ryzykami. Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej? O czym należy pamiętać? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Nowy podmiot – fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to instrument prawny wspierający wielopokoleniową sukcesję, dający możliwość sprawowania kontroli nad majątkiem. Jest to nowe rozwiązanie, które pozwala zbudować struktury organizacyjne i zapewnić kontynuację biznesu oraz ochronę majątku rodzinnego. Fundacja taka powstaje w celu zarządzania majątkiem i zapewnienia wsparcia finansowego członkom rodziny, zarówno w teraźniejszości, jak i w przyszłości. W maju 2023 roku zaczęła obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

Głównym celem fundacji rodzinnej jest zapewnienie długoterminowego zabezpieczenia finansowego dla członków rodziny, zwłaszcza w sytuacjach takich jak śmierć, rozwód, choroba czy trudności finansowe. Fundacja rodzinna może być używana do kontynuowania i utrzymania rodzinnego biznesu, wartości lub tradycji, zapewniając odpowiednie zasoby i wsparcie finansowe.

Jak wskazuje się w ustawie, fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa zaś w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Nazwa fundacji rodzinnej może być obrana dowolnie i zawiera dodatkowe oznaczenie „Fundacja Rodzinna”. Fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych, a taki Rejestr fundacji rodzinnych prowadzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Kluczowa dla fundacji rodzinnej jest osoba fundatora. Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie. Fundator wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

Przy fundacji rodzinnej warto pamiętać przede wszystkim o tym, w jaki sposób można doprowadzić do jej powstania. Do powstania fundacji rodzinnej jest wymagane:

  • złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (wymagana jest forma aktu notarialnego);
  • ustalenie statutu (to fundator ustala statut i sporządza się go w formie aktu notarialnego);
  • sporządzenie spisu mienia;
  • ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;
  • wniesienie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo wniesienie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie;
  • wpisanie do rejestru fundacji

Istotne są także odpowiednie organy takiej fundacji, za pomocą których działa i funkcjonuje. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Do zadań zarządu należy m.in. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej czy też realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie. Rada nadzorcza pełni zaś funkcje nadzorcze w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie. Zgromadzenie beneficjentów tworzą natomiast beneficjenci, którym w statucie przyznano uprawnienie do uczestnictwa w nim.

Reasumując, fundacja rodzinna stanowi skuteczne narzędzie planowania majątkowego i zapewnienia zabezpieczenia finansowego dla członków rodziny. Jej utworzenie pozwala na ochronę majątku, kontynuację tradycji rodzinnych oraz lepszą kontrolę i zarządzanie zasobami. Korzyści związane z fundacją rodzinną obejmują ochronę przed roszczeniami wierzycieli oraz możliwość planowania sukcesji.

Kontakt w zakresie fundacji rodzinnej i obsługi księgowej/rachunkowej

Biuro Rachunkowe Prospect

Jagiellońska 5A/2 25-613 Kielce

tel: +48 41 260 61 22, mail: kontakt@biuro-prospect.pl

Panel klienta w SALDEO
Masz pytania? Zadzwoń
Jesteś z Kielc lub okolic?

Zapraszamy Cię do biura na pyszną kawę. Porozmawiajmy o możliwościach.

Ewelina Włodarczyk
Doradca podatkowy nr wpisu 13791

Nawiązanie współpracy z nami pozwoli Ci na optymalizację czasu i skoncentrowanie się na prowadzonej działalności.
Z nami finanse Twojej firmy będą bezpieczne!