Formularz zamówienia usługi

Przygotowania rozliczenia podatkowego za okres 2023r.

Koszt rozliczenia PIT będzie doliczony do Twojej faktury za usługi księgowe. 

Rodzaj zeznania:

Sposób rozliczenia:

* Pozostawaliśmy w związku małżeńskim na dzień 31.12.2023.

* Istniała między nami wspólność majątkowa na dzień 31.12.2023.

* Żaden z małżonków nie osiągnął przychodów ani nie poniósł kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (19%) lub ryczałtem.

* Nie orzeczono w stosunku do nas separacji.

* Istniała między nami wspólność majątkowa w roku 2023

* Żaden z małżonków nie osiągnął przychodów ani nie poniósł kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (19%) lub ryczałtem

* Nie orzeczono w stosunku do nas separacji

* W roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 16 061,28 zł z wyjątkiem renty rodzinnej (co ważne, dziecko może uzyskiwać inne przychody, np. opodatkowane liniowo, ryczałtem, z praw majątkowych)

Dodatkowe informacje:

* Jeśli korzystasz z ulgi na dzieci to wypełnij poniższe pola.

Czy posiadasz Kartę Dużej Rodziny?

Inne Ulgi - proszę dostarczyć potwierdzenia poniesienia kosztu tj. faktury lub potwierdzenia zapłaty

* z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do skorzystania z ulgi internetowej

* do zastosowania ulg dostarczyć potwierdzenia poniesienia kosztu tj. faktury zapłacone od 01-12/2022 lub potwierdzenia zapłaty

Gdzie przekazać 1,5% podatku?

* pole KRS pozostawione puste upoważnia do przekazania 1,5% podatku na dowolnie wybraną organizację pożytku publicznego

Działalność gospodarcza:

* jeśli działalność gospodarcza była prowadzona i podlega rozliczeniu, prosimy o dostarczenie:

Informacja o wpłaconych składkach do ZUS (zapłacone od stycznia do grudnia) i kwota wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy (zapłacone od lutego do stycznia roku następnego)

Wysyłka PITu:

Wprowadź numer rachunku bankowego do zwrotu ewentualnej nadpłaty

Oświadczenie

Oświadczenie

*Należy wpisać kwotę przychodu z dowolnego zeznania złożonego w US za rok 2022 lub „0” jeżeli zeznanie nie było składane: PIT-28 – poz. 47; PIT-36 – poz. 94 lub poz. 149 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2020 występuje jako małżonek; PIT-36L – poz. 13 lub poz. 18; PIT-37 – poz. 62 lub poz. 93 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2022 występuje jako małżonek; PIT-38 – poz. 23; PIT-39 – poz. 20; PIT-40A – poz. 38 lub poz. 40.

9 + 4 =

*Wykonaj równanie. Jeśli klikasz w przycisk Prześlij i nic się nie dzieje, to oznacza, że masz do uzupełnienia obowiązkowe pole w formularzu. Będzie ono zaznaczone na czerwono.

!